Skip to main content

Santé Fysiotherapie neemt de privacy van je persoonsgegevens serieus. Wij respecteren je rechten en vrijheden alsook de bredere, algemeen geldende wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met de gegevens omgaan en informeren we over jouw rechten en onze plichten die gelden op grond van de Avg en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van de persoonsgegevens

Santé Fysiotherapie maakt gebruik van andere organisaties om verwerkingen op gegevens uit te voeren. Denk hierbij aan leveranciers van software om bij behandelingen in te schrijven, declaraties aan zorgverzekeraars in te dienen en afspraken van behandelingen in te plannen. Santé Fysiotherapie blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de persoonsgegevens en zal erop toezien dat deze organisaties de gegevens volgens de eisen van de AVG verwerken.

Verzamelen van informatie

Indien je bij Santé Fysiotherapie een behandeling wilt ondergaan moeten we (persoons)gegevens verzamelen. Dit betreft gegevens die nodig zijn om een afspraak te maken, een behandelplan op te stellen en uit te voeren en om behandelingen te kunnen declareren. De informatie t.b.v. behandeling en voortgang ervan is vastgelegd in de modelregeling fysiotherapeut- cliënt (artikel 16 t/m 25, zie bijlage Wet-WGBO-modelregeling van het KNGF).

Welke persoonsgegevens

Santé fysiotherapie verwerkt de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, sekse, burgerservicenummer, medische gegevens, (geestelijke) gezondheid en psychische en/of lichamelijke klachten. Een deel van deze gegevens worden ook verzameld indien je gebruik maakt van ons contactformulier op de website.

Gebruik van informatie

Wij verzamelen de gegevens ten behoeve van de volgende doelen:

 • om een goede medische behandeling te geven
 • het financieel kunnen afhandelen van het verrichtte werk
 • het versturen van informatie over de praktijk. Afmelden kan te allen tijde via een keuze onderaan het e-mail bericht.

Gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel noodzakelijk is, met uitzondering van wettelijke verplichtingen (minimaal 15 jaar na beëindiging van de laatste behandeling, zie de WGBO).

Doorsturen van informatie

Santé Fysiotherapie stuurt alleen in de volgende gevallen persoonsgegevens door naar een andere organisatie:

 • Je zorgverzekeraar ten behoeve van het declaratie traject.
 • Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden.
 • Wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor de gezondheid of die van een derde.

Indien het bij de behandeling zinvol geacht wordt uw gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners, zal altijd vooraf toestemming gevraagd worden.

Cookie gebruik

De website van Santé Fysiotherapie maakt alleen gebruik van anonieme gegevens om de website te verbeteren. Er is een verwerkingsovereenkomst getekend met Google, ip-adressen zijn geanonimiseerd en uw gegevens worden niet gedeeld met Google.

Beveiliging

Santé Fysiotherapie neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Wanneer je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Santé Fysiotherapie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Santé Fysiotherapie via info@sante-therapie.nl.

 • Alle medewerkers binnen Santé Fysiotherapie hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens.
 • Persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Hyperlinks

De website van Santé Fysiotherapie kan links naar andere websites van derde partijen opnemen. Santé Fysiotherapie kan echter geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites en de inhoud ervan. Wanneer je de website van Santé Fysiotherapie verlaat zijn wij niet meer verantwoordelijk voor de beveiliging en bescherming van jouw privacy. Wees hiervan bewust en lees de privacyverklaring van de betreffende website goed door.

Opslag van gegevens

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een land dat gebonden is aan de Avg en daarmee de verplichtingen ten aanzien van persoonsgegevens ervan nakomt. Persoonsgegevens worden zolang bewaard als dat voor het doel van verwerking noodzakelijk is. Wettelijke verplichtingen kunnen langer bewaren noodzakelijk maken.

Rechten van betrokkenen

Als cliënt heb je rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze zijn:

 • recht op informatie: via deze verklaring laten wij je weten welke gegevens er verwerkt worden en met welk doel.
 • Je hebt het recht om persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren, te verwijderen of mee te nemen (dataportabiliteit). Indien je van mening bent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kan je bij je behandelend therapeut verzoeken deze te wijzigen. De bevindingen, fysiotherapeutische diagnose en conclusies van de behandelend therapeut vallen niet onder de gegevens waar je volgens de wet inzage op hebt. Deze gegevens worden op verzoek van jou (of door derden) verstrekt en vereisen schriftelijke toestemming.

Aan de wens voor verwijderen van gegevens kan alleen tegemoet gekomen worden indien het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard dienen te blijven.

 • Je mag een eigen verklaring (van medische aard) aan het dossier toevoegen.
 • Je mag, in bepaalde gevallen, jezelf tegen de verwerking van je gegevens verzetten.
 • Je mag, in bepaalde gevallen, een gegeven toestemming voor gebruik of delen van persoonsgegevens, intrekken.

Santé Fysiotherapie wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen over privacy

Indien je vragen hebt over de wijze hoe Santé Fysiotherapie omgaat met de privacy van gegevens, dan kun je contact opnemen via: info@sante-therapie.nl

Santé Fysiotherapie
Midelhoeve 35A
3438 MG Nieuwegein
Telefoonnummer: 030-2082008
E-mailadres: info@sante-therapie.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 64519791

Om misbruik te voorkomen vraagt Santé Fysiotherapie, bij een schriftelijk verzoek tot inzage om u te identificeren.

Wijzigingen

Deze verklaring kan gewijzigd worden. Indien dit gebeurt zal dit vermeld worden op de website. Deze laatste versie dateert van 24 mei 2018.